Veiligheid & Kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit staan bij Kinderdagverblijf ’t Treintje hoog in het vaandel. In ons pedagogisch beleidsplan leest u waarom ’t Treintje hier veel waarde aan hecht, en hoe dit tot uiting komt in het dagelijks handelen van de leidsters. Jaarlijks krijgen wij een controlebezoek vanuit het GGD, waarna zij een inspectierapport opstellen met hun bevindingen. Daarnaast wordt er ieder jaar een Quickscan uitgevoerd waaruit het ‘Beleid Veiligheid en Gezondheid’ ontstaat. Dit beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek en de genomen acties hierop.

Kwaliteit staat bij ons ook voor het motiveren en op de juiste manier uitdagen van de kinderen. Wij werken dan ook het gehele jaar door met het VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) plan ‘Uk & Puk’.

Pedagogisch Beleidsplan

Het beleidsplan geeft ouders/verzorgers inzicht in de werkwijze en het opvoedingsklimaat. Het geeft pedagogisch medewerkers richting, inspiratie en houvast bij het pedagogisch handelen op de groep. Voor beiden is het een middel om de dagelijkse gang van zaken te toetsen en waar nodig bij te stellen om te komen tot een optimale kwaliteit van kinderopvang. En natuurlijk moet dit leiden tot een plek waar kinderen graag verblijven en zich helemaal thuis voelen.

Kinderdagverblijf ’t Treintje streeft ernaar kwalitatief goede kinderopvang te bieden. Dit betekent dat wij weloverwogen eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Wij blijven continue kritisch kijken naar het pedagogisch handelen en evalueren dit regelmatig. Waar nodig passen wij het pedagogisch beleid indien daar aanleiding toe is aan.

Bekijk hier ons pedagogisch beleidsplan